W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
1

สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนในราคาพิเศษ โดยมีรายละเอียดบริการดังนี้

 • จองชื่อนิติบุคคล
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมก่อการ (ผู้ถือหุ้น)
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
 3. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (ประกอบธุรกิจอะไร)
 4. รูปแบบตรายาง
 5. อำนาจกรรมการ (ผู้มีอำนาจอนุมัติ)
 6. เงินลงหุ้นค่าหุ้น (รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ หรือจำนวนเงินที่ลง)
 7. แบบแจ้งผลการจองชื่อ (ถ้ายังไม่มี ให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทางอินเตอร์เน็ตไม่ต้องเตรียมเอกสารให้)

 1. แบบ ภพ.01 และ ภพ.01.1
 2. รูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน 2 ใบ
 3. แผนที่ตั้งของกิจการ จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากร 30 บาท)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (เจ้าบ้าน) หรือสัญญาเช่า (ต้องติดอากร)
 8. สำเนาบัตรประชานและสำเนาทะเบียนของผู้เป็นเจ้าบ้าน
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 10. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

One Response to “จดทะเบียนบริษัท”

 1. สมยศ says:

  อยากทราบราคา รับจดทะเบียนบริษัทใหม่ครับ.

Leave a Reply

*

shared on wplocker.com