W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

เปิดบริษัทใหม่

1.ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

มาดูกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ การเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยากมากนัก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 คนลดเหลือ 3 คน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง  เรามาดูขั้นตอนการจดทะเบียนกันนะครับ

ศึกษาขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มจดทะเบียนบริษัทกันเลยนะครับ ลิงค์ด้านล่างนี้จะเป็นการจดทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หรือถ้าต้องการนำแบบฟอร์มมาพิมพ์และนำไปยื่นเองก็สามารถทำได้ คลิ๊ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2.บัญชีที่ต้องจัดทำและการจัดทำงบการเงิน (กระทรวงพาณิชย์)

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
1.บัญชีรายวัน

 • (ก) บัญชีเงินสด
 • (ข) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร
 • (ค) บัญชีรายวันซื้อ
 • (ง) บัญชีรายวันขาย
 • (จ) บัญชีรายวันทั่วไป

2.บัญชีแยกประเภท

 • (ก) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน
 • (ข) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
 • (ค) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
 • (ง) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

3.บัญชีสินค้า
4.บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

คลิ๊ก อ่านเพิ่มเติม ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

การจัดทำงบการเงิน

 • จัดให้มีผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ปิดงบการเงินครั้งแรกภายใน 12 เดือน (เฉพาะปีแรกอาจปิดงบไม่ถึง 12 เดือนก็ได้ เช่น ถ้าจดทะเบียนวันที่ 18 สิงหาคม และต้องการปิดบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคมก็ได้ ปีแรกจะปิดบัญชีวันไหนก็ได้ แต่อย่าเกิน 12 เดือน) หลังจากนั้นให้ปิดบัญชีครั้งต่อไปทุกรอบ 12 เดือน
 • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดบัญชี เช่น ปิดงบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม ก็ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบภายในวันที่ 30 เมษายน ปีถัดไปและหลังจากงบได้รับการอนุมัิติจากที่ประชุมแล้วก็ต้องนำไปยื่นกระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือน หรือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

3.การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรมสรรพกร)

ถ้ายังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเลขทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ สามารถเขาไปจดทะเบียนที่กรมสรรพากรได้

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือการเสียภาษีประจำปี

ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี โดยใช้แบบ ภงด.50 กำหนดเวลาในการยื่นแบบภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ถ้าปิดงบวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่นภายในวันที่ 29 พฤษภาคม (ในกรณีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) หรือต้องยื่นภายในวันที่ 30 พฤษภาคม (กรณีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน)

นอกจากนี้ยังต้องประมาณการเพื่อเสียภาษีครึ่งปี สำหรับงบที่มีรอบระยะเวลาบัญชี มค-ธค. รอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน กำหนดยื่นภายใน 2 เดือน ต้องยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม

ภาษีเิงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องยื่นประจำทุกเดือน

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งให้สรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน โดยเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 70 สำหรับแบบที่ใช้ในการยื่น ได้แก่

 • ภงด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง
 • ภงด.3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภทอื่นที่ที่จ่ายให้แก่บุคคลธรรมดา
 • ภงด.53 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้อมูลอ้างอิงและถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติม

การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ต้องยื่นประจำทุกเดือน

กำหนดยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ไม่ว่าจะมีภาษีต้องเสียหรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่มีภาษีต้องจ่่ายก็ให้ยื่นฟอร์มเปล่า อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

4.ประกันสังคม

สำหรับกิจการที่มีูลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภายใน 30 วันนับจากที่มีลูกจ้าง และนำส่งเงินประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใช้แบบนำส่ง สปส.1-10

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 1. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 2. สำเนา หรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 3. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 4. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

การยื่นขอขึ้นทะเบียนให้ใช้ แบบขึ้นทะเบียนทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันสังคม

ผู้เขียน.. เกียรติชัย

จดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียว ?

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ออกเอกสาร “การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียว” ทำให้มีผู้ประกอบการหลายคนเข้าใจไปตามนั้น มีคนโทรมาถามว่าถ้าส่งเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน) ให้วันนี้ พรุ่งนี้จดทะเบียนบริษัทได้เลยหรือเปล่า คำตอบก็คือ “ไม่ได้” หลายคนก็สงสัยว่าทำไมไม่ได้ ในเมื่อกระทรวงพาณิชย์บอกเองว่า สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 1 วันได้

เราลองมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับ

แต่เดิมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต้องใช้เวลาในการจด 2 วัน (หรือ 2 ครั้ง) ครั้งแรก ต้องจดหนังสือบริคณห์สนธิก่อน หลังจากนั้นจึงออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังการประชุมแล้ว จึงมาขอจดทะเบียนตั้งบริษัทในครั้งที่ 2 หรือรวมระยะเวลาในการจดห่างจากครั้งแรก รวมเป็น 8 วัน

ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้ยกเลิกการแยกจดหนังสือบริคณห์สนธิกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว โดยให้นำเอกสารทั้งสองส่วนที่แยกกันจด มาจดพร้อมกันในวันเดียว จึงกลายเป็นว่าสามารถจดทะเบียนบริษัทเสร็จภายใน 1 วัน ซึ่งหมายความว่า เมื่อเอกสารทุกอย่างจัดเตรียมพร้อมแล้วสามารถนำไปจดที่กระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จได้ภายในวันเดียว (แต่เอกสารต้องถูกต้อง ครบถ้วนนะครับ)

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทให้เสร็จภายในวันเดียว เรามาดูก่อนว่า ต้องทำยังไงบ้าง แล้วใช้เวลากี่วันกันแน่?

 • จองชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) เนื่องจากชื่อนิติบุคคลซ้ำกันไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีชื่อนิติบุคคลก่อน โดยตั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบก่อน (ยื่นขอทางอินเตอร์เน็ตก็ได้) ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 วัน (บางทีก็มากกว่า 2 วัน) ถ้าชื่อที่ขอไม่ผ่าน ก็ต้องจองใหม่
 • หลังจากได้ชื่อนิติบุคคลแล้ว ก็มาจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งจัดทำตรายาง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 วัน
 • ส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการเซ็น (ผู้ถือหุ้นและกรรมการต้องเซ็นทุกคน) ขั้นตอนนี้ไม่แน่นอนบางทีก็ใช้เวลาวันเดียว บางทีก็ต้องทิ้งเอกสารไว้ 2-3 วันก็มี
 • ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ อีก 1 วัน

เพราะฉะนั้นเมื่อรวมทุกขั้นตอนแล้ว เร็วสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 วันครับ

เรามาดูปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการจดทะเบียนบริษัทที่ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ (นายทะเบียนปฏิเสธ) การจดทะเบียนเนื่องจากเหตุผลดังนี้

 • ตรายางผิด ใช้คำย่อ หจก. บจก. หรือ ตัวอักษรเล็กมากแล้วใช้ตัวอักษรแบบพิเศษ เวลาปั๊มมาทำให้ตัวอักษรบางตัวเพี้ยนไป เช่น r s เวลาปั๊มมาจะเป็น เส้นตรง ฯลฯ
 • บัตรประชาชนไม่ชัด ภาพถ่ายดำมองไม่เห็นหน้า วันออกบัตร วันหมดอายุ อ่านไม่ออก (ไม่รู้ว่าบัตรหมดอายุหรือยัง) หรือชื่อที่อยู่อ่านไม่ออก (ตรวจสอบที่อยู่ไม่ได้)

ผู้เขียน: เกียรติชัย

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

ทำไมต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหลายคนถามมา คำตอบก็คือ เป็นข้อกำหนดของกฎหมายครับ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันคือ กรณีเงินได้ทั้งปีน้อยกว่า 1.8 ล้าน จะจดหรือไม่จดก็ได้ครับ เหตุผลน่าจะมาจากธุรกิจขนาดเล็กจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้ เช่น หาบเร่ แผงลอย ต่างๆ ที่มีรายได้ไม่มาก ทั้งนี้กฎหมายยกเว้นให้ว่าไม่จดก็ได้ แต่ถ้าคุณอยากจะจดก็สามารถทำได้นะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.rd.go.th/publish/307.0.html

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี 2 วิธี คือ จดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต กับการไปจดด้วยตนเอง ทั้งสองวิธีแตกต่างกันเรื่องเดียวคือระยะเวลาในการรับจด กรณีไปยื่นจดด้วยตนเอง ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน เค้าจะรับจดให้ในวันที่ไปยื่นเลยคือจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันนั้นเลย สำหรับคนที่จำเป็นต้องรีบเปิดใบกำกับภาษีก็มักเลือกวิธีนี้ แต่ถ้าไม่รีบ เราสามารถลงทะเบียจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งวิธีนี้จะทราบผลไม่เกิน 15 วันทำการ (อาจจะเร็วกว่านี้ อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้เร็วแค่ไหน แต่ไม่ช้าไปกว่านี้ครับ)

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ตให้เข้าไปที่ http://vsreg.rd.go.th/ เลือก

 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วกด ยืนยันการจดทะเบียน จะเข้าสู่หน้าจอให้เลือก สำหรับธุรกิจเปิดใหม่รายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี ให้เลือก
 • กิจการที่ได้รับการยกเว้น แล้วให้เลือกข้อ 2 ประกอบกิจการโดยมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (รายรับไม่เกิน 1,800,000 บาท) แล้วจึงกด
 • ยืนยันการจดทะเบียน  ก็จะเข้าสู่หน้าจอในกรอก เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็จะให้กรอกข้อมูลบริษัทต่อไป ลองทำดูนะครับไม่ยาก

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันการจดไป จะได้รหัสมาเผื่ออยากจะแก้ไขข้อมูล โดยระบบอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ในวันยื่นไม่เกิน 5 โมงเย็น หลังจากนั้นแบบคำขอจะถูกส่งเข้ากระบวนการต่อไป

สำหรับปัญหาที่พบ เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ (ตามที่ลูกค้าเคยแจ้งมา) คือ ติดต่อผู้ประกอบการไม่ได้ (เผอิญลูกค้าไปต่างประเทศ) และเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามีสถานประกอบการจริงหรือไม่ (ป้องกันการเปิดใบกำกับภาษีปลอม)

ถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยก็จะมี eMail หรือ จดหมายตอบรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กลับไป โดยวันที่รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นวันที่เราขอไป ในระบบจะบังคับวันขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยบวก 15 วันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถคีย์วันที่ขอน้อยกว่า 15 วัน ถ้าคีย์น้อยกว่า ระบบจะแจ้งเตือนและให้เรากลับไปแก้วันที่ใหม่

สำหรับแบบ ภพ.20 ต้นฉบับที่เป็นลายน้ำ จะถูกจัดพิมพ์ที่สรรพากรสำนักงานใหญ่ แล้วจัดส่งให้ผู้ประกอบการระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 1-2 เดือน (เมื่อก่อนกว่าจะได้ตัวจริงใช้เวลาประมาณ 6 เดือน)

ผู้เขียน : เกียรติชัย

shared on wplocker.com